Osobní asistence

Osobní asistence   

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná v souladu s §39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.       

Poslání služby      

Poskytovaná služba Osobní asistence se zaměřuje na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li možno, i na zvýšení stávajících schopností klienta. Podporuje možnost, aby klient  mohl zůstat ve svém prostředí, mohl žít běžným způsobem, využívat své možnosti a pěstovat své vztahy.

Služba Osobní asistence umožňuje dětem a dospívajícím účastnit se plnohodnotným způsobem vzdělávacího procesu a ostatních aktivit. Osobní asistence zajišťuje pomoc nebo podporu v úkonech péče o vlastní osobu, které jsou nutné k úspěšnému průběhu všech těchto aktivit. Osobní asistence svou činností tak působí jako prevence sociálního vyloučení.

Cíle poskytované služby

Osobní asistence je terénní sociální služba určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, které žijí  ve vlastní domácnosti nebo u své rodiny a potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistence je také určena dětem od 3 let a dospívajícím se zdravotním postižením. Je poskytována během vzdělávacího procesu a ostatních aktivit podle individuálních potřeb a přání.

Cílová skupina

Dle registrace sociálních služeb poskytujeme osobní asistenci seniorům a osobám se zdravotním, sluchovým, kombinovaným, tělesným a mentálním.

Věková kategorie

Službu osobní asistence poskytujeme klientům od 3 let věku. horní věková hranice není omezena.

Dostupnost                   

Služba se poskytuje od pondělí – neděle v časovém rozmezí od 7.00 – 21.00 hod. (O víkendech pouze po individuální dohodě s klientem a v závislosti na provozních a personálních možnostech organizace.)

 

Ceník za služby osobní asistence platný od 1.1.2012

 

POČET HODIN

1.

Základní sociální poradenství

ZDARMA

2.

První a druhá hodina služby osobní asistence (pracovní dny)

90,- Kč

3.

3 hod. denně a více (pracovní dny)

85,- Kč

4.

6 hodin denně a více (nepravidelně - v pracovních dnech)  

80,- Kč

5.

6 hodin denně a více (pravidelně - v pracovních dnech)

70,- Kč

6.

Sobota, neděle, svátky – 1 hodina a více

100,- Kč

7.

Doprava vozíčkáře po Liberci, či jinak handicapovaného klienta, bezbariérovým automobilem (přepravu na elektrickém vozíku zajistíme u jiné organizace)

Doprava mimo Liberec

             1 km/20,- Kč

             

             1 km/12,- Kč

8.

Čekací doba  1/2 hodiny

                       1 hodina

50,- Kč

90,- Kč

9.

Osobní asistence jako doprovod vozidlem  -  1 hodina

90,- Kč

 

Etický kodex pracovníka osobní asistence MCU  Koloseum, o.p.s.

Základní ustanovení

pracovníci osobní asistence MCU Koloseum, o.p.s. jsou si vědomi svého poslání poskytovat službu osobní asistence, aby tak podporovali, zachovávali soběstačnost klienta a zohledňovali práva klienta na poskytnutí kvalitní služby osobní asistence. Zároveň se zavazují, že chtějí sdílet a dodržovat následující principy.

Principy

  • Pracovník osobní asistence dbá na dodržování lidských práv klienta, tak jak jsou vyjádřeny v Listině základních lidských práv a v Úmluvě o právech dítěte. 
  • Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
  • Pracovník respektuje právo klienta na vyjádření potřeb, přání, názorů a rozhodnutí.
  • Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.
  • Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a právo klienta na soukromí a důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Umožňuje klientům nahlížet do osobních spisů.
  • Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
  • Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.
  • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků.
  • Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem (nikdy ne před klientem).

 

Služba osobní asistence poskytovaná organizaci MCU KOLOSEUM, o.p.s. byla v roce 2015 finančně podpořena Libereckým krajem.

Služba osobní asistence poskytovaná organizaci MCU KOLOSEUM, o.p.s. byla v roce 2016 finančně podpořena z rozpočtu Libereckého kraje. 

Služba osobní asistence poskytovaná organizací MCU KOLOSEUM, o.p.s. byla v roce 2016 finančně podpořena z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. 

 

Dokumenty ke stažení

Kancelář osobní asistence:
PO-PÁ  8.00 – 16.30
V jiný čas na základě telefonické dohody.

Adresa:
MCU KOLOSEUM, o.p.s.
Koloseum, Gen. Svobody 83
460 01 Liberec 13

IČ: 254 050 80
Telefon: (+420) 485 124 336 (spojuje všechna pracoviště)
 

Kontakty: 
Bc. Hana Hasoňová
Vedoucí osobní asistence
Mobil: +420 608 306 154
E-mail: hana.hasonova@universium.cz

Bc. Markéta Hudcová
Sociální pracovnice
Telefon: 739 300 822 (po 14. hod.)
E-mail: marketa.hudcova@universium.cz